Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz! Dzięki Visa do wygrania aż 50 dwuosobowych wyjazdów na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Dzięki Visa do wygrania aż 50 dwuosobowych wyjazdów na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! 50x 50x Visa Russia 2018
Bilety Polska-Japonia Loteria zakończona

Loteria zakończona

Zobacz zwyciezców
Visa Russia 2018
Dzięki Visa do wygrania aż 50 dwuosobowych wyjazdów na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! 50px

Im więcej zgłoszeń, tym większa szansa na wygraną!

Carrefour Carrefour Marker
Visa

Pokaż regulamin

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
Leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018

 1. Organizator i czas trwania loterii
  1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: "Leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018", zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243946, NIP: 521-33-76-453, REGON: 140423284, zwana dalej "Organizatorem".
  2. Loteria rozpoczyna się w dniu 7 maja 2018r. i trwa do dnia 5 lipca 2018r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, rozpoczyna się w dniu 7 maja 2018r. i trwa do dnia 25 maja 2018r.
  3. Loteria urządzana jest na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").
  5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018r., poz. 165).
 2. Warunki uczestnictwa w Loterii
  1. Uczestnikiem Loterii jest osoba fizyczna będąca posiadaczem Karty Visa , która, korzystając z Karty Visa, dokona zakupu zgodnie z pkt 3.2. Regulaminu. W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania i warunki  określone w Regulaminie oraz jest użytkownikiem co najmniej jednej z bankowych kart Visa w jednym z banków krajowych lub instytucji członkowskiej Visa Europe Management Services Limited, na warunkach ustalonych w regulaminach obowiązujących w tych bankach lub instytucjach ("Uczestnik"). 
  2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora spółki "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Zasady przeprowadzenia Loterii
  1. Dla Uczestników Loterii dostępne są następujące elektroniczne platformy sprzedaży produktów znajdujące się pod adresami: www.carrefour.pl, www.zakupycodzienne.carrefour.pl zwane łącznie dalej ("Sklepem Internetowym"). Zakupy dokonane przez Uczestnika za pośrednictwem aplikacji Mój Carrefour przeznaczonej na urządzenia mobilne są traktowane tak jak zakupy dokonane w Sklepie Internetowym. Ponadto sprzedaż produktów odbywać się będzie w sklepach stacjonarnych oznaczonych logo "Hipermarket Carrefour" i supermarketów oznaczonych logo "Carrefour Market" należących do sieci handlowej Carrefour, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zwanych dalej odpowiednio: ("Hipermarketami") i ("Supermarketami").
  2. Każdy Uczestnik, który w okresie od dnia 7 maja 2018r. do dnia 25 maja 2018r. dokona zakupu dowolnego produktu dostępnego w Sklepie Internetowym lub Hipermarkecie za kwotę co najmniej 100,00 zł albo w Supermarkecie za kwotę co najmniej 50,00 zł (po uwzględnieniu rabatów naliczanych bezpośrednio przy kasie) i dokona płatności kartą płatniczą należącą do systemu Visa może dokonać zgłoszenia do Loterii. Do wartości zakupów nie wlicza się zakupu: paliwa, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych i rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących te wyroby, symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, doładowań energetycznych i telefonicznych, produktów do początkowego żywienia niemowląt, alkoholu i towarów, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego (z wyjątkiem piwa), produktów, dla których potwierdzeniem zakupu jest paragon niefiskalny, np. płatności w ramach usługi „Moje Rachunki”, zakupu ubezpieczeń, kart podarunkowych, lotto oraz wypłaty gotówki w ramach usługi „Cashback”.
  3. Uczestnik, który dokona w Supermarkecie podczas jednej transakcji zakupu za kwotę 50,00 zł (po uwzględnieniu rabatów naliczanych bezpośrednio przy kasie) i zapłaci kartą płatniczą należącą do systemu Visa otrzyma wraz z paragonem z kasy fiskalnej jeden kod umożliwiający dokonanie zgłoszenia do Loterii, dalej ("Kod"). W przypadku dokonania zakupów w Supermarkecie o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty 50,00 zł Uczestnik otrzyma odpowiednią ilość Kodów i nie więcej niż trzy.
  4. Uczestnik, który dokona w Hipermarkecie podczas jednej transakcji zakupu za kwotę 100,00 zł (po uwzględnieniu rabatów naliczanych bezpośrednio przy kasie) i zapłaci kartą płatniczą należącą do systemu Visa otrzyma wraz z paragonem z kasy fiskalnej jeden Kod. W przypadku dokonania zakupów w Hipermarkecie o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty 100,00 zł Uczestnik otrzyma odpowiednią ilość Kodów i nie więcej niż trzy.
  5. Uczestnik, który dokona w Sklepie Internetowym podczas jednej transakcji zakupu za kwotę 100,00 zł (po uwzględnieniu ewentualnych przysługujących rabatów) i zapłaci kartą płatniczą należącą do systemu Visa otrzyma na adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym wiadomość zawierającą Kod. W przypadku dokonania zakupów w Sklepie Internetowym o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty 100,00 zł Uczestnik otrzyma odpowiednią ilość Kodów i nie więcej niż trzy.
  6. Uczestnik, który dokonuje zakupów w Supermarkecie lub Hipermarkecie, płaci kartą płatniczą należącą do systemu Visa, aktywuje specjalny kupon dostępny w aplikacji Mój Carrefour oraz przedstawi przed dokonaniem płatności w kasie Supermarketu lub Hipermarketu aktywną kartę mobilną dostępną w aplikacji Mój Carrefour, która następnie zostanie zeskanowana przez kasjera, a także spełni pozostałe warunki opisane w pkt 3.3. i 3.4. Regulaminu otrzyma dwukrotnie większą ilość Kodów w stosunku do zasady opisanej niniejszych punktach.
  7. W celu wzięcia udziału w Loterii i losowaniu nagród, Uczestnik powinien w terminie od dnia 7 maja 2018r. do dnia 26 maja 2018r. do godz. 12:00:00 przystąpić do udziału w Loterii, dalej ("Zgłoszenie"). W celu dokonania Zgłoszenia Uczestnik powinien wejść na stronę internetową Loterii znajdującą się pod adresem www.loteria.carrefour.pl, potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Loterii, a następnie wypełnić znajdujący się formularz, wpisując w odpowiednie rubryki: swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, Kod.
  8. O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się na stronie internetowej Loterii po dokonaniu poprawnego Zgłoszenia.
  9. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości Kodów.
  10. Organizator w dniach: 12 maja 2018r., 19 maja 2018r. i 26 maja 2018r. przeprowadza losowania zwycięzców nagród. W losowaniach przeprowadzonych w dniach 12 maja 2018r. i 19 maja 2018r. w każdy losowaniu losowanych jest 20 zwycięzców, a w losowaniu przeprowadzonym w dniu 26 maja 2018r. losowanych jest 10 zwycięzców. W losowaniu, które odbywa się w dniu:
   - 12 maja 2018r. losowani są zwycięzcy spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 7 maja 2018 r. od godziny 0:00:01 do dnia 12 maja 2018 r. do godziny 12:00:00;
   - 19 maja 2018r. losowani są zwycięzcy spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 12 maja 2018 r. od godziny 12:00:01 do dnia 19 maja 2018 r. do godziny 12:00:00;
   - 26 maja 2018r. losowani są zwycięzcy spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 19 maja 2018 r. od godziny 12:00:01 do dnia 26 maja 2018 r. do godziny 12:00:00.
  11. Losowania przeprowadzone są w ten sposób, że do każdego Zgłoszenia przyporządkowana jest unikalna liczba naturalna, odpowiadająca kolejności Zgłoszenia. W trakcie losowania przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, jest losowana ręcznie liczba naturalna i na tej podstawie ustalane jest zwycięskie Zgłoszenie i Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia. Liczba naturalna losowana jest poprzez umieszczenie w pojemniku 10 kul z cyframi od 0 do 9. Liczba pojemników z cyframi odpowiada liczbie cyfr z których składa się najwyższa możliwa do wylosowania liczba w danym losowaniu. Następnie z każdego pojemnika losowana jest jedna kula z cyfrą. Po wylosowaniu wszystkich kul powstaje liczba naturalna składająca się cyfr umieszczonych na wylosowanych kulach.
  12. Jeden Uczestnik może zostać jeden raz zwycięzcą Loterii. W przypadku ponownego wylosowania Zgłoszenia należącego do Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało już wylosowane, losowanie jest kontynuowane.
  13. W Loterii biorą wyłącznie Zgłoszenia autentyczne. Zgłoszenia dokonane na podstawie przerobionych, podrobionych, uszkodzonych dokumentów lub na podstawie dokumentów co do których istnieją uzasadnione podejrzenia co do ich autentyczności, a także Zgłoszenia dokonane przez zautomatyzowane systemy elektroniczne nie biorą udziału w Loterii.
 4. Nagrody
  1. Nagrodami w Loterii jest 50 dwuosobowych pakietów na mecz Polska – Japonia obejmujących przelot na trasie Warszawa – Wołgograd – Warszawa i bilet na mecz w dniu 28 czerwca 2018r. podczas Mistrzostw Świata FIFA 2018 o wartości 13.060 złotych każdy, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.451 złotych. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 14.511 złotych. W celu skorzystania z nagrody, zwycięzca wraz z osobą towarzyszącą musi spełnić wszystkie formalności i wymagania dotyczące dokumentów podróży pozwalających na wjazd i wyjazd z Federacji Rosyjskiej oraz wymagania FIFA dotyczące wejścia na stadion w dniu meczu.
  2. Pula nagród w Loterii wynosi 725.550 złotych brutto.
 5. Odbiór nagrody
  1. Zwycięzcy informowani są o wygranej, w dniu losowania za pośrednictwem bezpłatnej wiadomości SMS, wysłanej na numer telefonu, podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. W treści wiadomości SMS Organizator informuje zwycięzcę o wygranej oraz o konieczności przesłania dokumentów i informacji zgodnie z pkt 5.2. Regulaminu.
  2. Zwycięzcy w celu odbioru nagrody zobowiązani są przesłać do Organizatora na adres e-mail Organizatora: carrefour@fortunaps.pl następujące dane i skany/zdjęcia dokumentów:
   1. imię, nazwisko (tak jak w paszporcie), adres dla doręczeń w Polsce, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo, numer paszportu, data ważności paszportu (data ważności paszportu nie może upływać przed 29 czerwca 2018r.), organ wydający paszport, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zwycięzcy oraz wybranej przez niego osoby trzeciej;
   2. czytelny skan/zdjęcie Kodu podanego w Zgłoszeniu oraz w przypadku Transakcji zawieranej w Hipermarkecie lub Supermarkecie - oryginału wydruku z terminala płatniczego oraz wydrukowane potwierdzenie płatności z banku, który wydał Uczestnikowi kartę VISA, którą dokonano transakcji (np. wygenerowanego elektronicznie z internetowego systemu transakcyjnego banku potwierdzenia wykonania operacji, sporządzonego na podstawie art. 7 ustawy – Prawo bankowe) potwierdzające dokonanie transakcji albo w przypadku transakcji zawieranej w Sklepie Internetowym - oryginału wydruku z terminala płatniczego lub wydrukowane potwierdzenie płatności z banku, który wydał Uczestnikowi kartę VISA, którą dokonano transakcji (np. wygenerowanego elektronicznie z internetowego systemu transakcyjnego banku potwierdzenia wykonania operacji, sporządzonego na podstawie art. 7 ustawy – Prawo bankowe) potwierdzające dokonanie transakcji;
   3. skan lub zdjęcie podpisanego przez zwycięzcę oświadczenia, iż: (i) zwycięzca jest osobą uprawnioną do udziału w Loterii, w myśl pkt 2 powyżej; (ii) zwycięzca zapoznał się z regulaminem Loterii i akceptuje jego warunki, (iii) zwycięzca dokonał zakupów zgodnie z treścią Regulaminu, a zgłoszony Kod jest autentyczny i nie został podrobiony ani przerobiony; (iv) odrębne oświadczenia, że zwycięzca oraz wybrana przez niego osoba trzecia wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych dla celów Loterii. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.loteria.carrefour.pl, a ponadto na wniosek zwycięzcy – po podaniu przez zwycięzcę adresu e-mail - może być przesłany zwycięzcy przez Organizatora drogą elektroniczną.
  3. Zwycięzcy powinni przesłać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej i nie później niż do dnia 29 maja 2018 roku do końca dnia. W przypadku, gdy zwycięzca nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. w terminie traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
  4. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w pkt 5.2. Regulaminu w postaci kodów umożliwiających rejestrację i skorzystanie z wygranego pakietu przez zwycięzcę i osobę towarzyszącą.
  5. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r., poz. 200), co oznacza, że przed wydaniem nagrody w przypadku nagrody, o której mowa w pkt 4.1. Regulaminu, nagroda pieniężna w wysokości 1.451 zł jest potrącona przez Organizatora i przeznaczona na zapłatę podatku.
  6. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
  7. Wszystkie nagrody w Loterii są wydawane najpóźniej do dnia 5 czerwca 2018 roku. Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają do dyspozycji Organizatora.
 6. Komisja
  1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.
  2. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów, a po terminie w którym upływa ważność świadectwa zawodowego osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie gier hazardowych i Regulaminu.
  3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
  4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 18 czerwca 2018 roku. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 21 czerwca 2018 roku nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny adres korespondencyjny Uczestnika wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
  3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
   Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   ul. Astronomów 12
   01–450 Warszawa
   z dopiskiem: reklamacja loterii – "Leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018"
  4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.
  5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 5 lipca 2018 roku.
  6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Loterii pod adresem: www.fortunaps.pl oraz www.loteria.carrefour.pl a także w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Astronomów 12. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.
  2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
  3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
  4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej "Leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018"

LP Sklep Adres Kod Miasto
1 CARREFOUR HIPERMARKET Al. Jana Pawla II 82 00-175 WARSZAWA ARKADIA
2 CARREFOUR HIPERMARKET Al. Powstańców Śląskich 126 01-466 WARSZAWA BEMOWO
3 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Zakopiańska 62 30-418 KRAKÓW ZAKOPIANKA
4 CARREFOUR HIPERMARKET Al. Jerozolimskie 148 02-326 WARSZAWA REDUTA
5 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Głębocka 15 03-287 WARSZAWA TARGÓWEK
6 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Schuberta 102 A 80-172 GDAŃSK MORENA
7 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Kolumny 6/36 93-342 ŁÓDŹ
8 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Targowa 72 03-734 WARSZAWA WILEŃSKA
9 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Gen. Hallera 52 50-984 WROCŁAW BOREK
10 CARREFOUR HIPERMARKET ul. M.Medweckiego 2 31-870 KRAKÓW CZYŻYNY
11 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Bohaterów Warszawy 42 70-342 SZCZECIN TURZYN
12 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Olsztyńska 8 87-100 TORUŃ
13 CARREFOUR HIPERMARKET Al. Roździeńskiego 200 40-315 KATOWICE
14 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Pleszewska 1 61-136 POZNAŃ CH POSNANIA
15 CARREFOUR HIPERMARKET al. Solidarności 47 61-696 POZNAŃ PESTKA
16 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Fordońska 141 85-739 BYDGOSZCZ
17 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Jana Pawła II 115 85-140 BYDGOSZCZ GLINKI
18 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25 41-923 BYTOM
19 CARREFOUR HIPERMARKET ul Parkowa 20 41-500 CHORZÓW
20 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Dąbka 152 82-300 ELBLĄG
21 CARREFOUR HIPERMARKET ul.ks.J.Poniatowskiego 12 67-200 GŁOGÓW
22 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Konarskiego 45 86-300 GRUDZIĄDZ
23 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Poznańska 121-131 62-800 KALISZ
24 CARREFOUR HIPERMARKET ul Piłsudskiego 84 59-220 LEGNICA
25 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Witosa 6 20-213 LUBLIN
26 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 ŁÓDŹ
27 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Szparagowa 7 91-211 ŁÓDŹ
28 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Krasickiego 1B 10-685 OLSZTYN
29 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Staszica 8 B 41-200 SOSNOWIEC
30 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Wiosenna32 70-784 SZCZECIN GRYF
31 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Lwowska 56 22-403 ZAMOŚĆ
32 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Jeleniogórska 42 59-900 ZGORZELEC
33 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Lipowa 3 44-102 GLIWICE FORUM
34 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Gliwicka 45 44-200 RYBNIK
35 CARREFOUR HIPERMARKET ul Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 44-102 GLIWICE ARENA
36 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Podhalańska 26 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ
37 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Przywidzka 6 80-174 GDAŃSK
38 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Kozielska 20 47-220 KĘDZIERZYN KOŹLE
39 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Paderewskiego 8 62-510 KONIN
40 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Oporowa 6A 99-300 KUTNO
41 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Warszawska 61 Stojadła 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
42 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Dąbrówki 5 65-096 ZIELONA GÓRA
43 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Dębowa 1 46-022 OPOLE ZAWADA
44 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Wrocławska 20 15-660 BIAŁYSTOK ZIEL.WZGÓRZE
45 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Witosa 7 30-612 KRAKÓW
46 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Grunwaldzka 59 43-600 JAWORZNO
47 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Światowida 17 03-144 WARSZAWA GAL.PÓŁNOCNA
48 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Mieszka I 73 71-011 SZCZECIN GUMIEŃCE
49 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Rabsztyńska 2 32-300 OLKUSZ
50 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Warszawska 119 96-500 SOCHACZEW
51 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Graniczna 2a 54-610 WROCŁAW FUTURA
52 CARREFOUR HIPERMARKET ul. 10-tego Marca 1 59-700 BOLESŁAWIEC
53 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Skarzynskiego 2 85-791 BYDGOSZCZ
54 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Pałucka 2 62-200 GNIEZNO
55 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Noworudzka 2 53-300 KŁODZKO
56 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Jana III Sobieskiego 9 21-500 BIAŁA PODLASKA
57 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Wojska Polskiego 10 88-109 INOWROCŁAW
58 CARREFOUR HIPERMARKET ul. 3 Maja 26 82-500 KWIDZYN
59 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Kościuszki 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY
60 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Powstańców Śląskich 1 32-600 OŚWIĘCIM
61 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Wojska Polskiego 2d 43-602 JAWORZNO
62 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Piastowska 28 97-500 RADOMSKO
63 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Gorecka 30 60-201 POZNAŃ
64 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Kolejowa 4 97-400 BEŁCHATÓW
65 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Sarni Stok 2 43-300 BIELSKO-BIAŁA
66 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Pokoju 44 31-564 KRAKÓW PLAZA
67 CARREFOUR HIPERMARKET Al.Grunwaldzka 141 80-264 GDAŃSK BAŁTYCKA
68 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Pawia 5 31-154 KRAKÓW GAL.KRAKOWSKA
69 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Wołoska 12 02-675 WARSZAWA GAL.MOKOTÓW
70 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Węgierska 170 33-300 NOWY SĄCZ
71 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Popławska 4/20 95-200 PABIANICE
72 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Bandurskiego 49 94-200 ŁÓDŹ
73 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Wysockiego 67 15-168 BIAŁYSTOK
74 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Bayeux 1 89-604 CHOJNICE
75 CARREFOUR HIPERMARKET Al.Niepodległości 2a 83-200 STAROGARD GDAŃSKI
76 CARREFOUR HIPERMARKET ul.14 lutego 26 64-920 PIŁA
77 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Lwowska 81 22-100 CHEŁM
78 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Ks.Nosala 2 39-200 DĘBICA
79 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Targowa 13 06-500 MŁAWA
80 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Gościńczyk 2 24-100 PUŁAWY
81 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Matuszczyka 2 44-400 WODZISŁAW ŚLĄSKI
82 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Braci Grimm 4 83-110 TCZEW
83 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Sobieskiego 17 62-200 GNIEZNO
84 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Jana Pawła II 63a 98-200 SIERADZ
85 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Krakowska 187 38-400 KROSNO
86 CARREFOUR HIPERMARKET ul Jana Pawła ll 22 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
87 CARREFOUR HIPERMARKET ul.Geodetów 2 05-200 WOŁOMIN
88 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Słowackiego 123 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI FOCUS MALL
89 CARREFOUR HIPERMARKET ul. Ostrobramska 75c 04-175 WARSZAWA PROMENADA
90 CARREFOUR HIPERMARKET Światowida 18 03-144 WARSZAWA
91 CARREFOUR SUPERMARKET Żeromskiego 20/24 98-220 ZDUŃSKA WOLA
92 CARREFOUR SUPERMARKET Wyzwolenia 66 85-709 BYDGOSZCZ
93 CARREFOUR SUPERMARKET Ślaskiego 7 87-100 TORUŃ
94 CARREFOUR SUPERMARKET Powsińska 31 02-903 WARSZAWA
95 CARREFOUR SUPERMARKET Lotników Polskich 38 21-040 ŚWIDNIK
96 CARREFOUR SUPERMARKET Słowackiego 72 23-210 KRAŚNIK
97 CARREFOUR SUPERMARKET Krzosa 6 27-200 STARACHOWICE
98 CARREFOUR SUPERMARKET Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 30-663 KRAKÓW
99 CARREFOUR SUPERMARKET Andersa 9 20-249 LUBLIN
100 CARREFOUR SUPERMARKET Słowackiego 2 26-300 OPOCZNO
101 CARREFOUR SUPERMARKET Przemysłowa 1 09-400 PŁOCK
102 CARREFOUR SUPERMARKET Janika 11 41-800 ZABRZE
103 CARREFOUR SUPERMARKET Niemodlińska 21 45-710 OPOLE
104 CARREFOUR SUPERMARKET Obrońców Poczty Gdańskiej 14 35-326 RZESZÓW
105 CARREFOUR SUPERMARKET Iłżecka 85 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
106 CARREFOUR SUPERMARKET Sienkiewicza 30c 62-600 KOŁO
107 CARREFOUR SUPERMARKET Energetyka 1 D 63-800 GOSTYŃ
108 CARREFOUR SUPERMARKET Marszałka Piłsudskiego 4 26-110 SKARŻYSKO KAMIENNA
109 CARREFOUR SUPERMARKET Gen. De Gaulle'a 75 41-800 ZABRZE
110 CARREFOUR SUPERMARKET Wielbarska 1 12-100 SZCZYTNO
111 CARREFOUR SUPERMARKET Bardzka 3 50-517 WROCŁAW
112 CARREFOUR SUPERMARKET Przemysłowa 3 40-020 KATOWICE
113 CARREFOUR SUPERMARKET 1 Maja 43 96-300 ŻYRARDÓW
114 CARREFOUR SUPERMARKET Matejki 3 05-400 OTWOCK
115 CARREFOUR SUPERMARKET Kołobrzeska 54 80-396 GDAŃSK
116 CARREFOUR SUPERMARKET Jana Pawła II 9/4 14-100 OSTRÓDA
117 CARREFOUR SUPERMARKET Rogalińska 1 81-180 GDAŃSK
118 CARREFOUR SUPERMARKET Ściegiennego 10/1 06-400 CIECHANÓW
119 CARREFOUR SUPERMARKET Tomaszowska 8a 96-200 RAWA MAZOWIECKA
120 CARREFOUR SUPERMARKET Jana Pawła II 44 37-450 STALOWA WOLA
121 CARREFOUR SUPERMARKET Bielska 24 43-200 PSZCZYNA
122 CARREFOUR SUPERMARKET Armii Krajowej 25/27 44-120 PYSKOWICE
123 CARREFOUR SUPERMARKET 1-go Maja 310 41-710 RUDA ŚLĄSKA
124 CARREFOUR SUPERMARKET Żymierskiego 52 58-573 PIECHOWICE
125 CARREFOUR SUPERMARKET Pułaskiego 9 42-300 MYSZKÓW
126 CARREFOUR SUPERMARKET Majakowskiego 24 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
127 CARREFOUR SUPERMARKET Błonie 2 27-600 SANDOMIERZ
128 CARREFOUR SUPERMARKET ul. Krakowska 149 33-100 TARNÓW
129 CARREFOUR SUPERMARKET Białołęcka 222 03-253 WARSZAWA
130 CARREFOUR SUPERMARKET Zaułek 1 03-287 WARSZAWA
131 CARREFOUR SUPERMARKET Warszawska 36 05-100 NOWY DWÓR
132 CARREFOUR SUPERMARKET Sienkiewicza 77 05-082 STARE BABICE
133 CARREFOUR SUPERMARKET Partyzantów 2a 05-084 LESZNO
134 CARREFOUR SUPERMARKET Gołębia 26A 05-807 PODKOWA LEŚNA
135 CARREFOUR SUPERMARKET Bolesława Chrobrego 1 26-080 RADOM
136 CARREFOUR SUPERMARKET Al. Józefa Piłsudskiego 16 10-576 OLSZTYN
137 CARREFOUR SUPERMARKET al.. Spółdzielczości Pracy 32 20-001 LUBLIN
138 CARREFOUR SUPERMARKET De Girarda 10A 96-300 ŻYRARDÓW
139 CARREFOUR SUPERMARKET Rydza Śmigłego 32A 93-285 ŁÓDŹ
140 CARREFOUR SUPERMARKET Powstańców 44 05-800 PRUSZKÓW
141 CARREFOUR SUPERMARKET Główna 22 41-215 SOSNOWIEC
142 CARREFOUR SUPERMARKET Św. Wojciecha 3 40-474 KATOWICE
143 CARREFOUR SUPERMARKET Karola Miarki 11A 42-700 LUBLINIEC
144 CARREFOUR SUPERMARKET Brody 6 43-450 USTROŃ
145 CARREFOUR SUPERMARKET Piłsudskiego 26 57-100 STRZELIN
146 CARREFOUR SUPERMARKET Broniewskiego 23 44-200 RYBNIK
147 CARREFOUR SUPERMARKET Jordana 86 41-813 ZABRZE
148 CARREFOUR SUPERMARKET Żeromskiego 34-300 ŻYWIEC
149 CARREFOUR SUPERMARKET Słowackiego 42 32-400 MYŚLENICE
150 CARREFOUR SUPERMARKET Staszica 20 58-530 KOWARY
151 CARREFOUR SUPERMARKET Lędzinska 1 43-143 LĘDZINY
152 CARREFOUR SUPERMARKET Królowej Jadwigi 3 32-800 BRZESKO
153 CARREFOUR SUPERMARKET Nowogrodzka 13/15 61-048 POZNAŃ
154 CARREFOUR SUPERMARKET Poznańska 15 62-028 KOZIEGŁOWY K/POZNANIA
155 CARREFOUR SUPERMARKET Szarych Szeregów 4 96-100 SKIERNIEWICE
156 CARREFOUR SUPERMARKET Spacerowa 2 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
157 CARREFOUR SUPERMARKET Północna 1A 09-100 PŁOŃSK
158 CARREFOUR SUPERMARKET Prądzyńskiego 1 27-200 STARACHOWICE
159 CARREFOUR SUPERMARKET Warszawska 34 26-900 KOZIENICE
160 CARREFOUR SUPERMARKET Królewska 86 05-827 GRODZISK MAZOWIECKI
161 CARREFOUR SUPERMARKET Urzędowska 44A 23-200 KRAŚNIK
162 CARREFOUR SUPERMARKET Złota 59 00-120 WARSZAWA
163 CARREFOUR SUPERMARKET Stanisława Stojałowskiego 6 30-611 KRAKÓW
164 CARREFOUR SUPERMARKET Jagiełły 4 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
165 CARREFOUR SUPERMARKET 29 Listopada 4 37-700 PRZEMYŚL
166 CARREFOUR SUPERMARKET Lewakowskiego 5 38-400 KROSNO
167 CARREFOUR SUPERMARKET Grunwaldzka 237 43-600 JAWORZNO
168 CARREFOUR SUPERMARKET Kolejowa 8 22-500 HRUBIESZÓW
169 CARREFOUR SUPERMARKET Chopina 28 41-807 ZABRZE
170 CARREFOUR SUPERMARKET J. Putka 2 34-100 WADOWICE
171 CARREFOUR SUPERMARKET Zakopianska 6A 34-700 RABKA
172 CARREFOUR SUPERMARKET Juliusza Lea 53 30-133 KRAKÓW
173 CARREFOUR SUPERMARKET Reptowska 37 41-908 BYTOM
174 CARREFOUR SUPERMARKET Bobrzyńskiego 37 30-318 KRAKÓW
175 CARREFOUR SUPERMARKET Staszica 10 67-100 NOWA SÓL
176 CARREFOUR SUPERMARKET Graniczna 61 62-020 SWARZĘDZ
177 CARREFOUR SUPERMARKET Osiedle Kosmonautów 104 61-642 POZNAŃ
178 CARREFOUR SUPERMARKET Plac Dominikański 3 50-159 WROCŁAW
179 CARREFOUR SUPERMARKET Cygańska Góra 3F 80-171 GDAŃSK
180 CARREFOUR SUPERMARKET Wiejska 14 23-300 JANÓW LUBELSKI
181 CARREFOUR SUPERMARKET Baczyńskiego 20 38-200 JASŁO
182 CARREFOUR SUPERMARKET Traugutta 78/1 38-500 SANOK
183 CARREFOUR SUPERMARKET Armii Krajowej 13 33-300 NOWY SĄCZ
184 CARREFOUR SUPERMARKET Podgórska 34 31-536 KRAKÓW
185 CARREFOUR SUPERMARKET Sucha 1 50-086 WROCŁAW
186 CARREFOUR SUPERMARKET Wrocławska 17 65-001 ZIELONA GÓRA
187 CARREFOUR SUPERMARKET Jagiellońska 39 85-097 BYDGOSZCZ
188 CARREFOUR SUPERMARKET Belgradzka 6 02-793 WARSZAWA
189 CARREFOUR SUPERMARKET Abrahama 14 03-982 WARSZAWA
190 CARREFOUR SUPERMARKET Klaudyny 26 01-684 WARSZAWA
191 CARREFOUR SUPERMARKET Baczyńskiego 30 05-092 ŁOMIANKI
192 CARREFOUR SUPERMARKET Wojciechowskiego 18 02-495 WARSZAWA
193 CARREFOUR SUPERMARKET Rembielińska 7 03-343 WARSZAWA
194 CARREFOUR SUPERMARKET Sierpińskiego 1 02-122 WARSZAWA
195 CARREFOUR SUPERMARKET Modzelewskiego 42/44 02-679 WARSZAWA
196 CARREFOUR SUPERMARKET Piłsudskiego 43a 05-120 LEGIONOWO
197 CARREFOUR SUPERMARKET Góralska 7 01-112 WARSZAWA
198 CARREFOUR SUPERMARKET Conrada 11 01-922 WARSZAWA
199 CARREFOUR SUPERMARKET Zarzewska 51 93-129 ŁÓDŹ
200 CARREFOUR SUPERMARKET Codzienna 1 93-323 ŁÓDŹ
201 CARREFOUR SUPERMARKET Grabieniec 28 91-149 ŁÓDŹ
202 CARREFOUR SUPERMARKET Rydla 31 93-203 ŁÓDŹ
203 CARREFOUR SUPERMARKET 18 Stycznia 41 98-300 WIELUŃ
204 CARREFOUR SUPERMARKET Pogodna 10 87-800 WŁOCŁAWEK
205 CARREFOUR SUPERMARKET Armii Krajowej 24 06-413 CIECHANÓW
206 CARREFOUR SUPERMARKET Gagarina 9 26-611 RADOM
207 CARREFOUR SUPERMARKET Monte Cassino 77 08-110 SIEDLCE
208 CARREFOUR SUPERMARKET Niepodległości 36 70-404 SZCZECIN
209 CARREFOUR SUPERMARKET Podmiejska 2a 89-620 LIPIENICE K. CHOJNIC
210 CARREFOUR SUPERMARKET 11 Listopada 76-200 SŁUPSK
Pobierz pdf

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Zobacz szczegóły.