NAGRODY LOTERII

NAGRODA GŁÓWNA:

Karta podarunkowa Carrefour

W loterii WIELKIE DARMOWE ZAKUPY do wygrania aż 27 kart podarunkowych o wartości 12 000 zł na roczne zakupy w Carrefour!

IM WIĘCEJ ZGŁOSZEŃ TYM WIĘKSZA SZANSA NA WYGRANĄ!

DO WYGRANIA RÓWNIEŻ:
kilkaset tysięcy bonów zakupowych

o wartości 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 500 zł.

Pokaż regulamin

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „Wielkie Darmowe Zakupy”

 1. Organizator i czas trwania loterii
  1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: "Wielkie Darmowe Zakupy", zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243946, NIP: 521-33-76-453, REGON: 140423284, zwana dalej "Organizatorem".
  2. Loteria rozpoczyna się w dniu 1 października 2019 r. i trwa do dnia 13 grudnia 2019 r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, rozpoczyna się w dniu 1 października 2019 r. i trwa do dnia 27 października 2019 r.
  3. Loteria urządzana jest na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").
  5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019r., poz. 847 z późn.zm).
 2. Warunki uczestnictwa w Loterii
  1. Uczestnikiem Loterii jest osoba fizyczna, która, dokona zakupu produktów zgodnie z pkt 3.2. Regulaminu. W Loterii może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia wymagania i warunki określone w Regulaminie. („Uczestnik”).
  2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora spółki "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Zasady przeprowadzenia Loterii
  1. Sprzedaż produktów odbywać się będzie w sklepach stacjonarnych należących do sieci handlowej Carrefour tj.: w hipermarketach oznaczonych logo Carrefour lub w supermarketach oznaczonych logo Market / Rast, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zwanych dalej odpowiednio: ("Hipermarketami") i ("Supermarketami"), a łącznie „Sklepem”.
  2. Każdy Uczestnik, który w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 27 października 2019 r. dokona zakupu dowolnych produktów dostępnych w Hipermarkecie za kwotę co najmniej 80,00 złotych brutto po uwzględnieniu wszelkich naliczanych bezpośrednio przy kasie rabatów (z zastrzeżeniem pkt 3.3. poniżej) lub zakupu dowolnych produktów dostępnych w Supermarkecie za kwotę co najmniej 40,00 złotych brutto po uwzględnieniu wszelkich naliczanych bezpośrednio przy kasie rabatów (z zastrzeżeniem pkt 3.3 poniżej) otrzyma w kasie wraz z paragonem zakupu kupon Loterii („Kupon”). W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zakupów w kasach samoobsługowych, kasa samoobsługowa wraz z paragonem zakupu drukuje informacje o przysługującym Kuponie, którą należy przedstawić w Punkcie Obsługi Klienta Sklepu, a po jej odebraniu przez pracownika Punktu Obsługi Klienta Sklepu Uczestnik otrzymuje Kupon.
  3. Zakup o którym mowa w pkt. 3.2. Regulaminu nie może obejmować:
   • a) paliwa,
   • b) wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych i rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących te wyroby, symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych,
   • c) doładowań energetycznych, doładowań pre-paid i starterów telefonicznych,
   • d) płatności dokonywanych w kasach w ramach programu „Moje Rachunki”,
   • e) alkoholu i towarów, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem odnoszącym się do napoju alkoholowego (z wyjątkiem piwa),
   • f) preparatów do początkowego żywienia niemowląt,
   • g) wszystkich produktów dla których potwierdzeniem zakupu jest paragon niefiskalny, takich jak: Karty Podarunkowe Carrefour i Karty Podarunkowe innych emitentów zewnętrznych dostępnych w Placówkach Carrefour, zakup ubezpieczeń, wypłata gotówki w ramach usługi Cashback;
   • h) kuponów lotto.
  4. Kupon składa się z dwóch części przedzielonych perforacją w celu ułatwienia oderwania części przeznaczonej dla nagród natychmiastowych wymienionych w pkt 4.1.2 do 4.1.6. Każdy Kupon posiada otwierane okienko dla nagrody natychmiastowej na którym umieszczony jest napis „Twoja szansa na bon zakupowy. Sprawdź!” oraz otwierane okienko na którym umieszczony jest napis „Twoja szansa na roczne zakupy. Zarejestruj kod!” i pod którym znajduje się kod alfanumeryczny („Kod”) niezbędny do dokonania Zgłoszenia w Loterii, w której nagrodami są nagrody wymienione w pkt. 4.1.1..
  5. Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien łącznie spełnić następujące warunki:
   1. Dokonać zakupu produktów w Sklepie w okresie od 1 października 2019 r. do 27 października 2019 r. o wartości nie mniejszej niż 80,00 złotych brutto po uwzględnieniu wszelkich przyznanych bezpośrednio przy kasie rabatów w przypadku Hipermarketu, a w przypadku Supermarketu nie mniejszej niż 40,00 złotych brutto po uwzględnieniu wszelkich przyznanych bezpośrednio przy kasie rabatów, zgodnie z pkt 3.1-3.3..
   2. Odebrać z kasy Kupon, o którym mowa w pkt 3.2 i 3.4. Uczestnik, który w związku z dokonanymi zakupami uzyska prawo do otrzymania Kuponu, a wcześniej aktywował specjalny kupon w aplikacji mobilnej Mój Carrefour i przedstawi w kasie aktywowaną kartę mobilną dostępną w aplikacji mobilnej Mój Carrefour otrzyma 2 Kupony.
   3. Sprawdzić informację znajdującą się pod otwieranymi okienkami.
   4. Drugą część Kuponu z otwieranym okienkiem na którym umieszczony jest napis „Twoja szansa na roczne zakupy. Zarejestruj kod!” i pod którym znajduje się Kod należy zachować, aż do ostatniego Losowania nagród głównych. Druga cześć Kuponu jest niezbędna do odebrania nagrody, o której mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu.
  6. Jeżeli pod otwieranym okienkiem na którym umieszczony jest napis „Twoja szansa na bon zakupowy. Sprawdź!” w okienku pojawi się „bon 10” „bon 20” lub „bon 50” lub „bon 100” lub „bon 500” Uczestnik wygrywa jeden z bonów towarowych, o których mowa w punktach od 4.1.2. do 4.1.6. Regulaminu, o wartości odpowiadającej kwocie, która pojawi się w okienku. W przypadku gdy w okienku pojawi się napis „Tym razem się nie udało. Otwórz drugie okienko i graj dalej”, oznacza to, że Uczestnik nie wygrał nagrody natychmiastowej, natomiast nadal może brać udział w Losowaniu nagród głównych po dokonaniu Zgłoszenia.
  7. W celu wzięcia udziału w Losowaniu nagród głównych, Uczestnik powinien w terminie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 27 października 2019 r. do godz. 23:59:59 przystąpić do udziału w Loterii, dalej ("Zgłoszenie"). W celu dokonania Zgłoszenia Uczestnik powinien wejść na stronę internetową Loterii znajdującą się pod adresem www.loteria.carrefour.pl potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Loterii, a następnie wypełnić znajdujący się formularz, wpisując w odpowiednie rubryki: swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, Kod.
  8. O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się na stronie internetowej Loterii po dokonaniu poprawnego Zgłoszenia.
  9. Losowania nagród głównych są przeprowadzane codziennie od dnia 2 października 2019 r. do dnia 28 października 2019 r. Każde Zgłoszenie bierze udział w losowaniach przeprowadzonych po terminie dokonania Zgłoszenia.
  10. Każdy Uczestnik, którego Zgłoszenie jest wylosowane podczas Losowania nagród głównych otrzymuje nagrodę, o której mowa w pkt. 4.1.1. Regulaminu. Losowanie przeprowadzone jest w ten sposób, że do każdego Zgłoszenia przyporządkowana jest unikalna liczba naturalna, odpowiadająca kolejności Zgłoszenia do Loterii. W trakcie losowania przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, jest losowana ręcznie liczba naturalna i na tej podstawie ustalane jest zwycięskie Zgłoszenie i Uczestnik który dokonał tego Zgłoszenia. Liczba naturalna losowana jest poprzez umieszczenie w pojemniku 10 kul z cyframi od 0 do 9. Liczba pojemników z cyframi odpowiada liczbie cyfr z których składa się najwyższa możliwa do wylosowania liczba w Losowaniu – najwyższy numer Zgłoszenia. Następnie z każdego pojemnika losowana jest jedna kula z cyfrą. Po wylosowaniu wszystkich kul powstaje liczba naturalna składająca się cyfr umieszczonych na wylosowanych kulach.
  11. Dodatkowo w trakcie Losowania nagród głównych jest losowanych trzech Uczestników w celu stworzenia listy rezerwowej zwycięzców nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.1. Regulaminu, która to lista jest wykorzystana w przypadku gdyby zwycięzca wyłoniony stosownie do postanowień Regulaminu nie spełniał warunków określonych w pkt. 5.1. Regulaminu.
  12. W Loterii mogą brać udział wyłącznie oryginalne Kupony, nie noszące śladów przerabiania, zniszczenia lub których czytelność została ograniczona. Kupony podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także te, co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania jakiejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie.
  13. Kupony dostępne będą w Hipermarketach i Supermarketach do momentu wykorzystania całości ich nakładów.
  14. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą, za wyjątkiem nagród głównych, o których mowa w pkt 4.1.1..
 4. Nagrody Loterii
  1. W Loterii przewidziane są następujące Nagrody:
   1. 27 nagród głównych zwanymi też „Zakupy na cały rok” w postaci kart podarunkowych uprawniających do dokonania zakupów w Hipermarketach i Supermarketach o wartości 12.000 zł brutto każda, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.333,00 złotych. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 13.333,00 złotych brutto.
   2. 24 nagrody natychmiastowe w postaci bonu zakupowego uprawniającego do dokonania zakupów w Sklepach o wartości 500,00 zł brutto każdy;
   3. 111 nagród natychmiastowych w postaci bonu zakupowego uprawniającego do dokonania zakupów w Sklepach o wartości 100,00 zł brutto każdy;
   4. 445 nagród natychmiastowych w postaci bonu zakupowego uprawniającego do dokonania zakupów w Sklepach o wartości 50,00 zł brutto każdy;
   5. 5.562 nagród natychmiastowych w postaci bonu zakupowego uprawniającego do dokonania zakupów w Sklepach o wartości 20,00 zł brutto każdy;
   6. 333.735 nagród natychmiastowych w postaci bonu zakupowego uprawniającego do dokonania zakupów w Sklepach o wartości 10,00 zł brutto każdy;
  2. Pula nagród w Loterii wynosi 3.853.931 zł brutto (słownie złotych: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden zł brutto).
 5. Odbiór nagrody
  1. Uczestnicy Loterii w przypadku zostania zwycięzcą nagrody natychmiastowej zostaną poinformowani o jej wynikach bezpośrednio po odczytaniu informacji jaka znajduje się pod otwieranym okienkiem na którym umieszczony jest napis „Twoja szansa na bon zakupowy. Sprawdź!” oraz bezpośrednio po Losowaniu nagród głównych, które ma miejsce codziennie od 2 października 2019 r. do 28 października 2019 r. poprzez głosowy kontakt telefoniczny ze zwycięzcą. Połączenie telefoniczne wykonywane jest na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Organizator podejmuje trzy następujące bezpośrednio po sobie próby kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, trwające 5 sygnałów telefonicznych lub do odrzucenia lub rozłączenia połączenia lub do momentu włączenia się poczty głosowej. W przypadku braku uzyskania połączenia telefonicznego ze zwycięzcą inicjowane jest połączenie z pierwszą osobą z listy rezerwowej, zgodnie z procedurą opisaną powyżej. W przypadku braku kontakt z pierwszą osobą z listy rezerwowej, inicjowane jest połączenie z kolejną osobą z listy rezerwowej, aż do ostatniej osoby z listy rezerwowej.
  2. W celu otrzymania nagrody, o której mowa w pkt. od 4.1.2. do 4.1.6. Regulaminu należy podczas kolejnych zakupów zgłosić się do Kasjera i przedstawić do weryfikacji zwycięski Kupon na którym pojawiła się wartość bonu zakupowego. Po dokonaniu weryfikacji i zeskanowaniu kodu przez Kasjera widniejącego na Kuponie zwycięska część Kuponu zostanie odebrana zwycięzcy, a kwota o odpowiedniej wartości widniejącej na bonie zakupowym zostanie odjęta od kwoty do zapłaty w kasie za zakup produktów w Sklepie. Możliwość realizacji bonu zakupowego w terminie jego ważności uwarunkowana jest zakupem produktów w Sklepie. Bon zakupowy podlega realizacji wyłącznie w terminie na nim oznaczonym. Zwycięski Kupon może zostać wykorzystany jednokrotnie podczas zapłaty w trakcie jednej transakcji. W przypadku gdy wartość zakupionych produktów będzie niższa od wartości nominalnej bonu zakupowego Sklep nie zwraca różnicy pomiędzy wartością zakupionych produktów, a wartością bonu zakupowego widniejącego na Kuponie. W przypadku gdy wartość produktów będzie wyższa od wartości bonu zakupowego widniejącego na Kuponie jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę. Bony zakupowe nie podlegają wymianie ani zwrotowi i nie są realizowane w kasach samoobsługowych.
  3. Zwycięzca Losowania nagród głównych w celu odbioru nagrody jest zobowiązany w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia o wygranej, dostarczyć do Organizatora drogą e-mail na adres: crf@fortunaps.pl skan lub zdjęcie drugiej części Kuponu z otwieranym okienkiem na którym umieszczony jest napis „Twoja szansa na roczne zakupy. Zarejestruj kod!” i pod którym znajduje Kod wraz z podpisanym oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w Loterii. W treści oświadczenia zwycięzca wskazuje swoje imię i nazwisko, adres do doręczeń w Polsce oraz adres email zgodny z adresem email wskazanym w zgłoszeniu. Oświadczenie może zostać sporządzone odręcznie. Organizator po otrzymaniu drugiej części Kuponu wraz z oświadczeniem, wyśle nagrody o których mowa w pkt. 4.1.1. do Zwycięzców za pośrednictwem usługi kurierskiej do dnia 15 listopada 2019 r.
  4. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1387 z późn.zm.), co oznacza, że przed wydaniem nagrody w przypadku nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1. powyżej, nagrody pieniężne są potrącane przez Organizatora i przeznaczane na zapłatę podatku.
  5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.
  6. Wszystkie nagrody w Loterii są wydane zwycięzcom do dnia 15 listopada 2019 r.
  7. Niewydane nagrody z uwagi na brak kontaktu ze zwycięzcą zgodnie z pkt 5.1. lub nagrody nieodebrane przez zwycięzców pozostają do dyspozycji Organizatora.
 6. Komisja
  1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.
  2. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie gier hazardowych i Regulaminu.
  3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
  4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 25 listopada 2019 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 29 listopada 2019 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.
  3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Astronomów 12 01–450 Warszawa lub na adres email biuro@fortunaps.pl z dopiskiem: reklamacja loterii – "crf@fortunaps.pl”
  4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.
  5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej do dnia 13 grudnia 2019 r.
  6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Loterii pod adresem: www.fortunaps.pl i www.loteria.carrefour.pl, a także w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Astronomów 12. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.
  2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
  4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.
  5. Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Załącznik nr. 1 Lista Hipermarketów i Supermarketów Lp., Format, Nazwa, Adres
 1. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Kolumny 6/36, 93-342 Łódź
 2. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Zakopiańska 62, 30-418 Kraków
 3. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Głębocka 15, 03-287 Warszawa
 4. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa
 5. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Gen. Hallera 52, 53-324 Wrocław
 6. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Roździeńskiego 200, 40-315 Katowice
 7. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Powstańców Śląskich 126, 01-466 Warszawa
 8. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jana Nowaka Jeziorańskiego 25, 41-923 Bytom
 9. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Bohaterów Warszawy 42, 70-342 Szczecin
 10. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Schuberta 102 A, 80-172 Gdańsk
 11. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Targowa 72, 03-734 Warszawa
 12. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, M.Medweckiego 2, 31-870 Kraków
 13. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Olsztyńska 8, 87-100 Toruń
 14. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Fordońska 141, 85-739 Bydgoszcz
 15. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Staszica 8B, 41-200 Sosnowiec
 16. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa
 17. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Dąbrówki 5, 65-096 Zielona Góra
 18. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Piłsudskiego 84, 59-220 Legnica
 19. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Sarni Stok 2, 43-300 Bielsko-Biała
 20. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Dąbka 152, 82-300 Elbląg
 21. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Witosa 7, 30-612 Kraków
 22. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Szparagowa 7, 91-211 Łódź
 23. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
 24. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Solidarności 47, 61-696 Poznań
 25. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Mieszka I 73, 71-011 Szczecin
 26. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Poznańska 121-131, 62-800 Kalisz
 27. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Parkowa 20, 41-500 Chorzów
 28. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Lwowska 56, 22-400 Zamość
 29. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jeleniogórska 42, 59-900 Zgorzelec
 30. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Kościuszki 5, 42-600 Tarnowskie Góry
 31. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Nowaka-Jeziorańskiego 1, 44-102 Gliwice
 32. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Krasickiego 1 b, 10-685 Olsztyn
 33. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Gliwicka 45, 44-200 Rybnik
 34. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Konarskiego 45, 86-300 Grudziądz
 35. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jana Pawła II 115, 85-140 Bydgoszcz
 36. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Wojska Polskiego 2D, 43-603 Jaworzno
 37. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Goscińczyk 2, 24-100 Puławy
 38. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Piastowska 28, 97-500 Radomsko
 39. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Wojska Polskiego 10, 88-109 Inowrocław
 40. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Popławska 4/20, 95-200 Pabianice
 41. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Bandurskiego 49, 94-020 Łódź
 42. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Lipowa 1, 44-100 Gliwice
 43. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Ks. Nosala 2, 39-200 Dębica
 44. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Warszawska 61, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 45. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Ks. Józefa Poniatowskiego 12, 67-205 Głogów
 46. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Niepodległości 2a, 83-200 Starogard Gdański
 47. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Bayeux 1, 89-604 Chojnice
 48. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Pałucka 2, 62-200 Gniezno
 49. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Paderewskiego 8, 62-510 Konin
 50. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Kolejowa 4, 97-400 Bełchatów
 51. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Kozielska 20, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 52. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Rabsztyńska 2, 32-300 Olkusz
 53. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Braci Grimm 4, 83-110 Tczew
 54. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, 3 Maja 26, 82-500 Kwidzyn
 55. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Oporowska 6A, 99-300 Kutno
 56. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Warszawska 119, 96-500 Sochaczew
 57. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, 10-go Marca 1, 59-700 Bolesławiec
 58. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Skarżyńskiego 2, 85-791 Bydgoszcz
 59. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Górecka 30, 60-201 Poznań
 60. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Wołoska 12, 02-675 Warszawa
 61. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Pawia 5, 31-154 Kraków
 62. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Grunwaldzka 141, 80-264 Gdańsk
 63. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Wrocławska 20, 15-660 Białystok
 64. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Witosa 6, 20-315 Lublin
 65. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Wiosenna 32, 70-807 Szczecin
 66. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Pokoju 44, 31-564 Kraków
 67. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Wysockiego 67, 15-168 Białystok
 68. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Graniczna 2A, 54-610 Wrocław
 69. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jana III Sobieskiego 9, 21-500 Biała Podlaska
 70. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Matuszczyka 2, 44-300 Wodzisław Śląski
 71. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Lwowska 81, 22-100 Chełm
 72. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Targowa 13, 06-500 Mława
 73. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Noworudzka 2, 57-300 Kłodzko
 74. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Podhalańska 26, 44-335 Jastrzębie Zdrój
 75. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Węgierska 170, 33-300 Nowy Sącz
 76. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Powstańców Śląskich 1, 32-600 Oświęcim
 77. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Przywidzka 6, 80-174 Gdańsk
 78. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Dębowa 1, 46-022 Zawada
 79. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, 14 Lutego 26, 64-920 Piła
 80. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, ul. Grunwaldzka 59, 43-600 Jaworzno
 81. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Pleszewska 1, 61-136 Poznań
 82. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Geodetów 2, 02-500 Wołomin
 83. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Światowida 17, 03-134 Warszawa
 84. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Słowackiego 123, 97-300 Piotrków Trybunalski
 85. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa
 86. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jana Pawła II 63a, 98-200 Sieradz
 87. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Jana Pawła II 22, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 88. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Sobieskiego 17, 62-200 Gniezno
 89. Hipermarket, Hipermarket Carrefour, Krakowska 187, 38-400 Krosno
 90. Supermarket, Carrefour Market, Światowida 18, 03-144 Warszawa
 91. Supermarket, Carrefour Market, Żeromskiego 20/24, 98-220 Zduńska Wola
 92. Supermarket, Carrefour Market, Wyzwolenia 66, 85-709 Bydgoszcz
 93. Supermarket, Carrefour Market, Ślaskiego 7, 87-100 Toruń
 94. Supermarket, Carrefour Market, Powsińska 31, 02-903 Warszawa
 95. Supermarket, Carrefour Market, Lotników Polskich 38, 21-040 Świdnik
 96. Supermarket, Carrefour Market, Słowackiego 72, 23-210 Kraśnik
 97. Supermarket, Carrefour Market, Bankowa 1, 27-200 Starachowice
 98. Supermarket, Carrefour Market, Mieczysławy Ćwiklińskiej 12, 30-663 Kraków
 99. Supermarket, Carrefour Market, Andersa 9, 20-249 Lublin
 100. Supermarket, Carrefour Market, Słowackiego 2, 26-300 Opoczno
 101. Supermarket, Carrefour Market, Przemysłowa 1, 09-400 Płock
 102. Supermarket, Carrefour Market, Janika 11, 41-800 Zabrze
 103. Supermarket, Carrefour Market, Niemodlińska 21, 45-710 Opole
 104. Supermarket, Carrefour Market, Rejtana 33, 35-326 Rzeszów
 105. Supermarket, Carrefour Market, Obrońców Poczty Gdańskiej 14, 35-326 Rzeszów
 106. Supermarket, Carrefour Market, Iłżecka 85, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 107. Supermarket, Carrefour Market, Sienkiewicza 30c, 62-600 Koło
 108. Supermarket, Carrefour Market, Marszałka Piłsudskiego 4, 26-110 Skarżysko Kamienna
 109. Supermarket, Carrefour Market, Gen. De Gaulle'a 75, 41-800 Zabrze
 110. Supermarket, Carrefour Market, Wielbarska 1, 12-100 Szczytno
 111. Supermarket, Carrefour Market, Bardzka 3, 50-517 Wrocław
 112. Supermarket, Carrefour Market, Przemysłowa 3, 40-020 Katowice
 113. Supermarket, Carrefour Market, 1 Maja 43, 96-300 Żyrardów
 114. Supermarket, Carrefour Market, Matejki 3, 05-400 Otwock
 115. Supermarket, Carrefour Market, Kołobrzeska 54, 80-396 Gdańsk
 116. Supermarket, Carrefour Market, Jana Pawła II 9/4, 14-100 Ostróda
 117. Supermarket, Carrefour Market, Rogalińska 1, 81-180 Gdańsk
 118. Supermarket, Carrefour Market, Ściegiennego 10/1, 06-400 Ciechanów
 119. Supermarket, Carrefour Market, Tomaszowska 8a, 96-200 Rawa Mazowiecka
 120. Supermarket, Carrefour Market, Jana Pawła II 44, 37-450 Stalowa Wola
 121. Supermarket, Carrefour Market, Bielska 24, 43-200 Pszczyna
 122. Supermarket, Carrefour Market, Armii Krajowej 25/27, 44-120 Pyskowice
 123. Supermarket, Carrefour Market, 1-go Maja 310, 41-710 Ruda Śląska
 124. Supermarket, Carrefour Market, Żymierskiego 52, 58-573 Piechowice
 125. Supermarket, Carrefour Market, Błonie 2, 27-600 Sandomierz
 126. Supermarket, Carrefour Market, Krakowska 149, 33-100 Tarnów
 127. Supermarket, Carrefour Market, Białołęcka 222, 03-253 Warszawa
 128. Supermarket, Carrefour Market, Zaułek 1, 03-287 Warszawa
 129. Supermarket, Carrefour Market, Warszawska 36, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 130. Supermarket, Carrefour Market, Sienkiewicza 77, 05-082 Stare Babice
 131. Supermarket, Carrefour Market, Partyzantów 2a, 05-084 Leszno
 132. Supermarket, Carrefour Market, Gołębia 26A, 05-807 Podkowa Leśna
 133. Supermarket, Carrefour Market, Bolesława Chrobrego 1, 26-080 Radom
 134. Supermarket, Carrefour Market, Al. Józefa Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn
 135. Supermarket, Carrefour Market, al.. Spółdzielczości Pracy 32, 20-001 Lublin
 136. Supermarket, Carrefour Market, De Girarda 10A, 96-300 Żyrardów
 137. Supermarket, Carrefour Market, Rydza Śmigłego 32A, 93-285 Łódź
 138. Supermarket, Carrefour Market, Powstańców 44, 05-800 Pruszków
 139. Supermarket, Carrefour Market, Główna 22, 41-215 Sosnowiec
 140. Supermarket, Carrefour Market, Św. Wojciecha 3, 40-474 Katowice
 141. Supermarket, Carrefour Market, Karola Miarki 11A, 42-700 Lubliniec
 142. Supermarket, Carrefour Market, Brody 6, 43-450 Ustroń
 143. Supermarket, Carrefour Market, Piłsudskiego 26, 57-100 Strzelin
 144. Supermarket, Carrefour Market, Broniewskiego 23, 44-200 Rybnik
 145. Supermarket, Carrefour Market, Jordana 86, 41-813 Zabrze
 146. Supermarket, Carrefour Market, Słowackiego 42, 32-400 Myślenice
 147. Supermarket, Carrefour Market, Staszica 20, 58-530 Kowary
 148. Supermarket, Carrefour Market, Lędzinska 1, 43-143 Lędziny
 149. Supermarket, Carrefour Market, Królowej Jadwigi 3, 32-800 Brzesko
 150. Supermarket, Carrefour Market, Nowogrodzka 13/15, 61-048 Poznań
 151. Supermarket, Carrefour Market, Poznańska 15, 62-028 Koziegłowy k/Poznania
 152. Supermarket, Carrefour Market, Szarych Szeregów 4, 96-100 Skierniewice
 153. Supermarket, Carrefour Market, Spacerowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 154. Supermarket, Carrefour Market, Północna 1A, 09-100 Płońsk
 155. Supermarket, Carrefour Market, Prądzyńskiego 1, 27-200 Starachowice
 156. Supermarket, Carrefour Market, Królewska 86, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
 157. Supermarket, Carrefour Market, Urzędowska 44A, 23-200 Kraśnik
 158. Supermarket, Carrefour Market, Złota 59, 00-120 Warszawa
 159. Supermarket, Carrefour Market, Stanisława Stojałowskiego 6, 30-611 Kraków
 160. Supermarket, Carrefour Market, Jagiełły 4, 41-100 Siemianowice Śląskie
 161. Supermarket, Carrefour Market, 29 Listopada 4, 37-700 Przemyśl
 162. Supermarket, Carrefour Market, Lewakowskiego 5, 38-400 Krosno
 163. Supermarket, Carrefour Market, Grunwaldzka 237, 43-600 Jaworzno
 164. Supermarket, Carrefour Market, Kolejowa 8, 22-500 Hrubieszów
 165. Supermarket, Carrefour Market, Chopina 28, 41-807 Zabrze
 166. Supermarket, Carrefour Market, J. Putka 2, 34-100 Wadowice
 167. Supermarket, Carrefour Market, Zakopianska 6A, 34-700 Rabka
 168. Supermarket, Carrefour Market, Juliusza Lea 53, 30-133 Kraków
 169. Supermarket, Carrefour Market, Reptowska 37, 41-908 Bytom
 170. Supermarket, Carrefour Market, Bobrzyńskiego 37, 30-318 Kraków
 171. Supermarket, Carrefour Market, Staszica 10, 67-100 Nowa Sól
 172. Supermarket, Carrefour Market, Graniczna 61, 62-020 Swarzędz
 173. Supermarket, Carrefour Market, Osiedle Kosmonautów 104, 61-642 Poznań
 174. Supermarket, Carrefour Market, Plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław
 175. Supermarket, Carrefour Market, Cygańska Góra 3F, 80-171 Gdańsk
 176. Supermarket, Carrefour Market, Wiejska 14, 23-300 Janów Lubelski
 177. Supermarket, Carrefour Market, Baczyńskiego 20, 38-200 Jasło
 178. Supermarket, Carrefour Market, Traugutta 78/1, 38-500 Sanok
 179. Supermarket, Carrefour Market, Armii Krajowej 13, 33-300 Nowy Sącz
 180. Supermarket, Carrefour Market, Podgórska 34, 31-536 Kraków
 181. Supermarket, Carrefour Market, Sucha 1, 50-086 Wrocław
 182. Supermarket, Carrefour Market, Wrocławska 17, 65-001 Zielona Góra
 183. Supermarket, Carrefour Market, Jagiellońska 39, 85-097 Bydgoszcz
 184. Supermarket, Carrefour Market, Niepodległości 36, 70-404 Szczecin
 185. Supermarket, Carrefour Market, Sienkiewicza 19, 05-800 Pruszków
 186. Supermarket, Carrefour Market, Składkowskiego 4, 02-497 Warszawa
 187. Supermarket, Carrefour Market, Belgradzka 6, 02-793 Warszawa
 188. Supermarket, Carrefour Market, Abrahama 14, 03-982 Warszawa
 189. Supermarket, Carrefour Market, Klaudyny 26, 01-684 Warszawa
 190. Supermarket, Carrefour Market, Rembielińska 7, 03-343 Warszawa
 191. Supermarket, Carrefour Market, Modzelewskiego 42/44, 02-679 Warszawa
 192. Supermarket, Carrefour Market, Piłsudskiego 43a, 05-120 Legionowo
 193. Supermarket, Carrefour Market, Góralska 7, 01-112 Warszawa
 194. Supermarket, Carrefour Market, Conrada 11, 01-922 Warszawa
 195. Supermarket, Carrefour Market, Zarzewska 51, 93-129 Łódź
 196. Supermarket, Carrefour Market, Codzienna 1, 93-323 Łódź
 197. Supermarket, Carrefour Market, Grabieniec 28, 91-149 Łódź
 198. Supermarket, Carrefour Market, Rydla 31, 93-203 Łódź
 199. Supermarket, Carrefour Market, 18 Stycznia 41, 98-300 Wieluń
 200. Supermarket, Carrefour Market, Armii Krajowej 24, 06-413 Ciechanów
 201. Supermarket, Carrefour Market, Gagarina 9, 26-611 Radom
 202. Supermarket, Carrefour Market, Monte Cassino 77, 08-110 Siedlce
 203. Supermarket, Rast, Barcza 1, 10-685 Olsztyn
 204. Supermarket, Rast, Gotowca 4, 10-087 Olsztyn
 205. Supermarket, Rast, Kanta 10 , 10-691 Olsztyn
 206. Supermarket, Rast, Narcyzowa 1 A, 11-041 Olsztyn
 207. Supermarket, Rast, Żołnierska 43, 10-558 Olsztyn
 208. Supermarket, Rast, Orłowicza 6, 10-684 Olsztyn
 209. Supermarket, Rast, Dworcowa 39, 10-437 Olsztyn
 210. Supermarket, Rast, Żytnia 70, 10-823 Olsztyn
 211. Supermarket, Rast, Kanofojskiego 6, 10-722 Olsztyn
 212. Supermarket, Rast, Leśna 14/7, 10-173 Olsztyn
 213. Supermarket, Rast, Sybiraków 16, 10-257 Olsztyn
 214. Supermarket, Carrefour Market, Kazimierza Wielkiego 12, 33-170 Tuchów
 215. Supermarket, Carrefour Market, Śluzowa 21, 59-700 Bolesławiec
 216. Supermarket, Carrefour Market, Sierpińskiego 1, 02-122 Warszawa
 217. Supermarket, Carrefour Market, Wojciechowskiego 18, 02-495 Warszawa
 218. Supermarket, Carrefour Market, Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa
 219. Supermarket, Carrefour Market, Warszawska 171, 05-520 Konstancin
 220. Supermarket, Carrefour Market, Bażantów 4, 40-668 Katowice
 221. Supermarket, Carrefour Market, Warszawska 26, 25-312 Kielce
 222. Supermarket, Carrefour Market, Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
 223. Supermarket, Carrefour Market, 11 Listopada, 76-200 Słupsk
 224. Supermarket, Carrefour Market, Najświętszej Marii Panny 9, 59-220 Legnica
Pobierz pdf

Najczęściej zadawane pytania

 • 1. Kto może wziąć udział w loterii?

  W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna (zarówno obywatel Rzeczpospolitej Polskiej jak i obcokrajowiec) która, dokonała zakupu za minimum 80 zł w hipermarketach Carrefour lub za minimum 40 zł w supermarketach Carrefour z wyłączeniem produktów wskazanych w Regulaminie. Zakupy internetowe nie biorą udziału w loterii. Niezależnie od kwoty zakupów - dokonując zakupu powyżej kwot minimalnych otrzymasz 1 kupon. Aby uzyskać 2 kupony zainstaluj aplikację Mój Carrefour i aktywuj kupon loterii.

 • 2. Jakich produktów nie wlicza się do wartości zakupów?

  Do wartości zakupów nie wlicza się zakupu: paliwa, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych i rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących te wyroby, symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, doładowań energetycznych i telefonicznych, produktów do początkowego żywienia niemowląt, alkoholu i towarów, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego (z wyjątkiem piwa), produktów, dla których potwierdzeniem zakupu jest paragon niefiskalny, np. płatności w ramach usługi „Moje Rachunki”, zakupu ubezpieczeń, kart podarunkowych, lotto oraz wypłaty gotówki w ramach usługi „Cashback”.

 • 3. Jak wziąć udział w loterii?

  Aby wziąć udział w loterii należy:
  1. w dniach od 1 do 27 października zrobić zakupy w hipermarkecie lub supermarkecie Carrefour za odpowiednią kwotę*
  2. odebrać od kasjerki kupon/y loterii (po okazaniu aktywnego kuponu z aplikacji mobilnej Mój Carrefour otrzymasz dwa kupony)
  3. sprawdzić nagrodę ukrytą w lewej części kuponu
  4. w formularzu powyżej zarejestrować kod alfanumeryczny ukryty w prawej części kuponu.
  *80 zł w hipermarketach i 40 zł w supermarketach - niezależnie od kwoty na paragonie otrzymasz 1 kupon, po okazaniu aktywnego kuponu z aplikacji mobilnej Mój Carrefour otrzymasz 2 kupony

 • 4. Ile razy mogę wziąć udział w loterii?

  W loterii można wziąć udział dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki Regulaminu.

 • 5. W jakim terminie mogę dokonać zgłoszenia do Losowań nagród?

  W loterii odbędzie się 27 losowań nagród głównych - jedno losowanie dziennie od 2 do 28 października. Każde losowanie odbywa się z kodów zgłoszonych od początku loterii do dnia poprzedzającego losowanie, np. w dniu 3 października losowanie obejmować będzie kody zgłoszone od 1 października do 2 października do 23:59:59, w dniu 4 października losowanie obejmować będzie kody zgłoszone od 1 października do 3 października do 23:59:59 itd. Każdy kod jest jednorazowy i może być zgłoszony dowolnie do wybranego przez Uczestnika losowania.

 • 6. Podczas rejestracji kodu na stronie loterii pokazał się komunikat, że podany kod był już użyty, co mam zrobić?

  Prosimy o przesłanie zgłoszenia takiej sytuacji z opisem poprzez nasz formularz kontaktowy znajdujący się na stronie loterii w zakładce Kontakt.

 • 7. Gdzie znajdę wyniki losowania?

  Wyniki losowań dziennych znajdują się w sekcji "Zasady" w zakładce "Zwycięzcy".

 • 8. Pod lewym paskiem na kuponie mam informację: "Wygrałeś bon 10 zł". Co mam dalej zrobić?

  Przy następnych zakupach w Carrefour należy oderwać część kuponu z informacją o nagrodzie i dać go kasjerce przed zakończenim transakcji. Bon zostanie automatycznie naliczony, a kasjerka zabierze cześć kuponu z nagrodą. Bony spod lewego paska kuponu są ważne do 30.11.2019 r.

 • 9. Jak mogę sprawdzić jakie kody już zarejestrowałem/am?

  Na adres e-mail podany przy rejestracji każdrorazowo otrzymasz listę zgłoszonych kodów do loterii.

 • 10. Dlaczego nie dostałem(am) na mojego e-maila potwierdzenia zgłoszenia kodów do loterii?

  Prosimy sprawdzić czy wiadomość nie została zapisana w folderze SPAM.

 • 11. Czy zgłoszony kod, który wziął udział w losowaniu jednego dnia, będzie brał udział w w kolejnym losowaniu?

  Każde losowanie odbywa się z kodów zgłoszonych od początku loterii do dnia poprzedzającego losowanie, np. w dniu 3 października losowanie obejmować będzie kody zgłoszone od 1 października do 2 października do 23:59:59. Jeżeli kod nie został wcześniej wylosowany, bierze udział w każdym losowaniu po jego rejestracji.

 • 12. Czy kupony wydawane podczas loterii z hipermarketów różnią się od tych z supermarketów?

  Nie ma różnicy pomiędzy kuponami

 • 13. Gdzie mogę odebrać kupony loterii, jeśli korzystam z kasy samoobsługowej?

  Jeśli za zakupy w kasie samoobsługowej przysługuje kupon loterii kasa wraz z paragonem wydrukuje specjalny wydruk informujący o kuponie. Wraz z paragonem i wydrukiem należy udać się do Punktu Obsługi klienta gdzie zostanie wydany kupon.

 • 14. Czy do odbioru nagrody głównej należy zachować paragon, do którego został wydany kupon?

  Zwycięzca nagrody głównej w celu odbioru nagrody jest zobowiązany dostarczyć do skan lub zdjęcie drugiej części Kuponu z otwieranym okienkiem na którym umieszczony jest napis „Twoja szansa na roczne zakupy. Zarejestruj kod!” i pod którym znajduje Kod. Niemniej jednak paragon do którego został wydany kupon jest formalnym dowodem potwierdzającym zasadność posiadania wygrywającego kuponu. Informuje także o ilości przysługujących kuponów i jest jedną z podstaw ewentualnych reklamacji. Dlatego rekomendujemy pozostawienie paragonu do czasu ewentualnego odbierania nagrody głównej.

 • 15. Czy zakupy zrobione przez internet biorą udziału w loterii?

  Zakupy zrobione przez internet nie biorą udziału w loterii.

 • 16. Jak zostanę poinformowana/y o wygraniu nagrody głównej?

  Losowania odbywają się codziennie od 2 do 28 października. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie poprzez głosowy kontakt telefoniczny. Połączenie telefoniczne wykonywane jest na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Połączenie telefoniczne wykonywane jest pomiędzy godz. 12.00 a 18.00 w dniu losowania, z niezastrzeżonego numeru.

 • 17. Co w sytuacji jeżeli zwycięzca loterii nie odbierze telefonu?

  Organizator podejmuje trzy następujące bezpośrednio po sobie próby kontaktu telefonicznego, trwające 5 sygnałów telefonicznych lub do odrzucenia lub rozłączenia lub do momentu włączenia się poczty głosowej. W przypadku braku uzyskania połączenia telefonicznego ze zwycięzcą inicjowane jest połączenie z pierwszą osobą z listy rezerwowej.

 • 18. Jakie nagrody są do wygrania w loterii?

  W loterii "Wielkie Darmowe Zakupy" do wygrania są: bony Carrefour o wartościach: 10, 20, 50, 100, 500 zł oraz karty podarunkowe Carrefour o wartości 12 000 zł.

 • 19. Gdzie znajdę Regulamin kart podarunkowych Carrefour (nagród główne loterii)?

  Regulamin oraz więcej informacji nt. kart podarunkowych znajdziesz tutaj.

 • 20. Nie znalazłem(am) odpowiedzi na moje pytanie. Co mogę zrobić?

  Pytania w zakresie loterii można zgłaszać pod numerem: 801 084 022 z telefonów komórkowych i stacjonarnych (opłatach wg taryfy operatora) codziennie w godzinach 7:00-21:00 lub przez formularz kontaktowy.

KONTAKT

 • Nie znalazłeś odpowiedzi w sekcji FAQ?
 • Napisz do nas.

Wypełnij dane

Wszystkie pola są obowiązkowe Nieprawidłowy adres e-mail

Drogi Użytkowniku! Chcemy, aby korzystanie z naszej strony było dla Ciebie komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne na stronie treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez Carrefour Polska sp. z o.o. (administratora) danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych. Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach w naszej Polityce Prywatności. Zobacz szczegóły